Privacyverklaring Huisartsen Eemland
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Dit geldt voor mensen die te maken krijgen met diensten van Huisartsen Eemland zoals de huisartsenposten, chronische zorgprogramma’s, GLI, ouderenzorg, scholingen of GGZ.

Het wettelijk kader
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Sinds 1 januari 2016 bestaat ook een verplichting om datalekken te melden.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN, gezondheids- of medische gegevens.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Huisartsen Eemland is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Eemland. Huisartsen Eemland verzamelt vanuit deze functie persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, BSN en medische gegevens middels de volgende werkzaamheden:

 • Voor zorgverlening
 • Voor declaratiedoeleinden
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Wij verwerken uw persoonsgegevens in lijn met de opdracht van de huisartsen, dat houdt onder andere in dat:

 • Wij uw gegevens alleen verwerken om de huisartsen te ondersteunen bij het verlenen van medische zorg én voor de financiële administratie en kwaliteitszorg. (Hierdoor ziet u onze naam op uw declaratieformulier van de zorgverzekeraar.)
 • Wij uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang door derden en tegen verlies.
 • Wij uw gegevens verwerken zolang deze nodig zijn voor deze medische zorg en zolang de WGBO ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen.
 • Wij maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers uw gegevens alleen kunnen inzien als dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Huisartsen Eemland heeft een aantal POH GGZ medewerkers in dienst. Deze POH GGZ medewerkers worden door aangesloten huisartsen ingehuurd om in de dagpraktijk te werken. Wanneer een POH GGZ medewerker werkt in de praktijk van een huisarts valt hij/zij onder gezag en verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook werken de POH GGZ medewerkers alleen in informatiesystemen van de betreffende praktijk. Wel worden patiëntgegevens gezien door deze medewerkers die feitelijk in dienst zijn bij Huisartsen Eemland. Huisartsen Eemland verzamelt en verwerkt alleen anonieme gegevens binnen deze dienst.
 • Huisartsen Eemland ondersteunt huisartsen in de regio door het organiseren en faciliteren van verschillende scholing- en cursusprogramma’s. Ten behoeve van de administratieve, organisatorische en financiële afwikkeling van dergelijke programma’s is het noodzakelijk persoonsgegevens van deelnemers te verzamelen. Hiervoor vragen we uiteraard altijd vooraf toestemming.
 • Huisartsen Eemland levert, ten behoeve van het uitvoeren van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek, gegevens aan NIVEL. Zie hier de privacyverklaring van NIVEL.

Website
Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt Huisartsen Eemland alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is.

Cookiebeleid
De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Huisartsen Eemland gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

YouTube
De Huisartsen Eemland website bevat YouTube filmpjes. Als u deze filmpjes bekijkt plaatsen deze bedrijven ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op de website komt vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen deze cookies. Als u dat heeft, kunt u ervoor kiezen ze niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u dan geen YouTube filmpjes op onze website kunt bekijken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Leveranciers
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot jouw gegevens, zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke rechten heeft u?
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Vraag of klacht
Huisartsen Eemland heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Vragen, klachten en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar FG@huisartseneemland.nl.